start     kunstenaars     artotheek      projecten      exposities      contact    route    nieuws     

Huurregelement

 

 

Eigendom

Het gehuurde werk blijft eigendom van de verhuurder.

Het beeld – en auteursrecht blijft in handen van de verhuurder.

 

Huurtermijn

De minimale huurtermijn is drie maanden.

 

Opzegtermijn

De opzegtermijn voor de huurder is een maand.

De opzegtermijn voor de verhuurder is een maand.

 

Expositierecht

De verhuurder heeft recht het verhuurde werk te exposeren met een maximum van drie opeenvolgende maanden per jaar.

De verhuurder dient de huurder minimaal vier weken van tevoren hierover in te lichten.

De huurder betaalt gedurende de periode dat het werk geëxposeerd wordt geen huur.

 

Kooprecht

De huurder heeft tijdens de huurperiode het eerste recht van koop.

 

Vervoer

Het transport van kunstwerken geschiedt voor rekening en risico van de huurder.

Het is raadzaam de kunstwerken in een deken of andere adequate verpakking te vervoeren.

 

De omgang met kunstwerken

De huurder is verplicht goed voor een geleend kunstwerk te zorgen.

Een kunstwerk mag niet in de directe omgeving van een warmtebron of op een vochtige plaats worden geplaatst en dient zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht.

 

Aansprakelijkheid

Bij schade door elke vorm van nalatigheid van de huurder (b.v. slecht ophangen) is de huurder aansprakelijk.

Bij schade door overmacht (brand, rookschade) is de huurder niet aansprakelijk.

De huurder is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van een kunstwerk de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

In geval van diefstal van een kunstwerk dient een bewijs van aangifte bij de politie overlegd te kunnen worden.

Herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen aan een kunstwerk mogen niet door de huurder of in diens opdracht aan derden worden verricht.

Kosten van schade aan eigendom van de huurder, veroorzaakt door geleende kunstwerken die van de muur of op andere wijze (om)vallen, kunnen niet op de verhuurder worden verhaald.

 

Wisselen

De huurder kan ten alle tijden het werk wisselen, mits aan de huurkosten zijn voldaan.

Hierbij blijven wel de voorwaarden van de minimale huurtermijn en opzegtermijn van kracht.

 

Betaling

De huurder ontvangt een factuur met de huurkosten.

De betaling kan geschieden per kwartaal of per jaar.

Het bedrag dient voor het betreffende termijn te worden voldaan.

 

Adreswijziging

In geval van adreswijziging is de huurder verplicht de verhuurder hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Het is niet toegestaan kunstwerken, zonder voorafgaande toestemming van verhuurder, naar een ander adres over te brengen dan aan verhuurder is bekend gemaakt bij het aangaan van de huurovereenkomst en of laatst gemelde adreswijziging. Het is de verhuurder niet toegestaan kunstwerken aan derden over te dragen

 

Nalatigheid

Alle gerechtelijke kosten ontstaan door nalatigheid van de huurder, in welke zin dan ook, zullen op de huurder worden verhaald.

 

 

artotheek10